Phí nước

a. Tạo lẻ

Tạo lẻ phí nước áp dụng khi căn hộ chốt phí nước trước.

Trong mục Phí chọn phí nước, chọn tạo mới. Chọn chung cư, block, căn hộ tương ứng và nhập chỉ số mới và chỉ số cũ của đồng hồ nước. 

b. Sửa

Sửa phí áp dụng với trường hợp taọ phí sai do chỉ số mới và chỉ số cũ trong file import bị nhập sai.

Trong phí nước lọc phí theo căn hộ và chọn nút sửa phí ở cuối dòng phí cần sửa. Sau đó nhập chỉ số lại cho đúng với thực tế và lưu lại. Phần mềm sẽ tự tính phí nước.

c. Xoá

Xoá phí nước áp dụng cho trường hợp tạo dư phí nước cần xoá bỏ đi.

Để xoá phí người dùng chọn Phí → Phí nước → Lọc phí nước tương ứng cần xoá và chọn nút xoá ở cuối dòng phí

d. Lọc/export

Trong mục phí → phí nước → nhập giá trị cần tìm kiếm theo các trường tương ứng và chọn lọc. Sau khi lọc người dùng có thể export kết quả ra file excel.

e. Thay đồng hồ nước

  • Căn hộ thay đúng ngày chốt phí: có thể dùng chức năng import dữ liệu nhập đủ chỉ số cũ = 0 chỉ số với là số phát sinh ở đồng hồ mới
  • Căn hộ thay đồng hồ không trùng vào thời điểm chốt phí nước thì người dùng sẽ tạo 2 phí lẻ cho căn hộ phí lẻ thứ nhất là phí lẻ cho chỉ số được chốt ở đồng hồ cũ trong tháng. Phí lẻ thứ 2 là phí cho đông hồ mới.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>