Quản lý thông tin cư dân

a.Tạo thông tin cư dân

Cách 1: Giới thiệu cư dân cài App và đăng ký tài khoản App. Người dùng duyệt yêu cầu đăng ký của cư dân, khi ấy dữ liệu của cư dân sẽ được lưu trên hệ thống.

Cách 2: Người dùng tạo mới cư dân.

  • Từ thanh Menu, chọn Cư dân → Tạo mới
  • Cài đặt các thông tin của cư dân: thông tin tài khoản (Email, Số điện thoại, mật khẩu), thông tin cư dân: Tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch; Loại sở hữu, quan hệ với chủ hộ; Ngày dọn vào (bắt buộc) là ngày cư dân chuyển đến căn hộ hoặc là ngày cư dân cài App (nếu đăng ký trên App); Ngày dọn đi (là ngày cư dân rời khỏi căn hộ, cũng là thời điểm cư dân không thể đăng nhập App) → Lưu

b. Sửa thông tin cư dân

  • Từ thanh Menu, chọn Cư dân → lọc chọn cư dân theo tên chung cư, tên block, số căn hộ/mã căn hộ…
  • Chọn thao tác Sửa phía cuối dòng cư dân cần sửa.
  • Chỉnh sửa thông tin → Lưu

c. Xóa dữ liệu cư dân

  • Từ thanh Menu, chọn Cư dân → lọc chọn cư dân theo tên chung cư, tên block, mã/số căn hộ…
  • Chọn thao tác Xóa phía cuối dòng cư dân cần xóa.

d. Khi cư dân rời đi

  • Trường hợp cư dân rời khỏi chung cư

Người dùng nhập thông tin ngày/tháng/năm vào ô Ngày dọn đi trong thông tin của cư dân đó.

  • Trường hợp cư dân rời khỏi căn hộ này, chuyển đến căn hộ khác trong chung cư

Bước 1: Nhập thông tin ngày/tháng/năm vào ô Ngày dọn đi trong thông tin của cư dân tại căn hộ cũ → Lưu

Bước 2: Cập nhật thông tin cư dân đó (update thông tin căn hộ, block mới và cư dân này chuyển đến), sau đó nhập lại ngày dọn vào căn hộ mới, đồng thời xóa thông tin Ngày dọn điLưu

e. Xuất dữ liệu cư dân

Khi cần kiểm tra dữ liệu cư dân đang có trên hệ thống

Từ thanh Menu → chọn Cư dân → Lọc chọn dữ liệu cư dân muốn xuất theo chung cư, tòa nhà (block), căn hộ…

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>