Cài đặt toà nhà (Block)

​​​​​​a. Tạo mới tòa nhà

Cài đặt thông tin cho các tòa nhà(block) của dự án

Thực hiện tạo tòa nhà theo các bước như sau:

  • Từ thanh Menu, chọn Block → Tạo mới
  • Nhập các thông tin cho tòa nhà, bao gồm: tên tòa, mã ký hiệu, phụ thu phí quản lý (nếu có) so với mức phí quản lý đã cài đặt chung cho chung cư; cài đặt phí nước, điện riêng của tòa nhà (nếu có).
  • Nhấn Lưu để lưu các thông tin vừa tạo.

b. Sửa thông tin tòa nhà

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung các thông tin đã cài đặt trước đó.  

  • Từ thanh Menu, chọn Block → lọc chọn block theo tên chung cư, tên/mã block
  • Chọn thao tác Sửa phía cuối dòng block cần sửa.
  • Chỉnh sửa thông tin → Lưu

c. Xóa tòa nhà

Trong những trường hợp cần thiết, lưu ý chỉ thực hiện được tác vụ này khi các dữ liệu thuộc tòa nhà (block) như: căn hộ, cư dân, xe… không có hoặc đã được xóa

  • Từ thanh Menu, chọn Block → lọc chọn block theo tên chung cư, tên/mã block
  • Chọn thao tác Xóa phía cuối dòng block cần xóa.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>