Tài Khoản Căn Hộ

1) Khái quát chức năng

Tài khoản căn hộ là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng thêm, xem, sửa, xóa tài khoản của mỗi căn hộ. Người dùng có thể đặt lệnh cấn trừ cho mỗi tài khoản tại đây.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Tài khoản” >> “Tài khoản căn hộ”

Màn hình thống kê danh sách tài khoản căn hộ

* TH1: Tạo tài khoản căn hộ

Bước 2:  “Tạo” >> Điền thông tin tài khoản >> “Lưu”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác tạo tài khoản.

Màn hình thống kê danh sách tài khoản căn hộ

Màn hình tạo tài khoản căn hộ

Kết quả

Sau khi nhấn “Lưu” tài khoản căn hộ vừa tạo sẽ hiện tại danh sách tài khoản căn hộ.

Màn hình thống kê danh sách tài khoản căn hộ

Lưu ý: Tài khoản sẽ được tạo tự động khi có tạo phiếu thu-chi cho căn hộ/tài khoản đó và đó được xem là tài khoản mặc định.

* TH2: Xem chi tiết thu chi

Bước 2: Tại tài khoản cần đặt lệnh >> “Xem”

Màn hình thống kê danh sách tài khoản căn hộ

Bên dưới mục “Cấn trừ trừ tự động” là mục “Chi tiết thu chi”, tại đây sẽ ghi lại mọi lịch sử thu chi của tài khoản đó.

Màn hình chi tiết thu chi

* TH3: Chỉnh sửa tài khoản

Tại tài khoản cần chỉnh sửa >> “Chỉnh sửa” >> Sửa thông tin >> “Lưu”

Màn hình thống kê danh sách tài khoản căn hộ

Màn hình chỉnh sửa thông tin tài khoản

Kết quả

Sau khi chỉnh sửa tài khoản sẽ lưu và hiện tại mục danh sách tài khoản căn hộ.

Màn hình thống kê danh sách tài khoản căn hộ

* TH4: Xóa tài khoản (chỉ xóa được tài khoản chưa có ràng buộc thu-chi và chưa đặt lệnh cấn trừ)

Bước 2: Tại tài khoản cần xóa >> “Xóa” >> “Đồng ý”

Màn hình thống kê danh sách tài khoản căn hộ

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>