Quản Lý Booking Dịch Vụ

1) Khái quát chức năng

Danh sách đơn hàng dịch vụ là trang chứa các dịch vụ được cư dân đặt thông qua app. Tại đây ngay sau khi cư dân book thành công thì trên webapp sẽ xuất hiện thông báo để ban quản lý biết được loại dịch vụ cư dân đặt và thông tin liên hệ của cư dân (căn hộ, email, số điện thoại). Ngoài ra người quản lý vẫn tạo được đơn hàng dịch vụ trên hệ thống quản lý và hệ thống sẽ gửi một thông báo về app cư dân đó.

2) Quy trình tạo đơn hàng dịch vụ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo đơn hàng dịch vụ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Dịch vụ” >> Chọn “Tạo”.

Màn hình dashboard.

Màn hình danh sách đơn hàng dịch vụ.

Bước 2: Nhập thông tin đơn hàng dịch vụ bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Thông tin khách hàng

 Block

 Chọn block (tòa nhà) của khách hàng đặt   dịch vụ

 Căn hộ

 Chọn căn hộ của khách hàng đặt dịch vụ

 Khách hàng

 Hệ thống sẽ tự cập nhật tên khách hàng khi   quản lý đã chọn block và căn hộ

 Thông tin nhà cung cấp

 Nhà cung cấp

 Chọn nhà cung cấp dịch vụ

 Danh sách dịch vụ

 Dịch vụ

 Chọn dịch vụ cho đơn hang

 Số lượng

 Chọn số lượng đặt đơn hàng dịch vụ

 Giá

 Hệ thống sẽ tự cập nhật mức giá cho dịch vụ

 Thực thu

 Hệ thống sẽ tự cập nhật giá thực thu, tuy   nhiên quản lý vẫn thao tác chỉnh sửa được

 Ghi chú

 Nhập ghi chú cho đơn hàng dịch vụ (nếu   cần)

 

Màn hình đặt dịch vụ.

Màn hình đặt dịch vụ.

Màn hình đặt dịch vụ.

Màn hình đặt dịch vụ.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Lưu” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình đặt dịch vụ.

3) Quy trình cư dân tạo đơn hàng dịch vụ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo đơn hàng dịch vụ cư dân cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại màn hình chính >> Chọn dịch vụ cần sử dụng.

Giao diện màn hình App cư dân.

Bước 2: Điền thông tin đơn hàng dịch vụ bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Chọn nhà cung cấp của dịch vụ đó

 Thêm dịch vụ khác từ nhà cung cấp (nếu muốn)

 Tải lên hình ảnh đính kèm

  

 Nhập ghi chú

 

Giao diện màn hình App cư dân.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tiếp theo” đơn hàng dịch vụ này sẽ được gửi đến quản lý.

Giao diện màn hình app cư dân.

4) Kết quả sau khi Tạo đơn hàng dịch vụ

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Danh sách đơn hàng dịch vụ” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về đơn hàng dịch vụ vừa được tạo.

Màn hình danh sách đơn hàng dịch vụ.

Ghi chú:

  • Sau khi hoàn tất quá trình tạo đơn hàng dịch vụ, quản lý không có thao tác “Chỉnh sửa” hoặc “Hủy” đơn hàng. Tuy nhiên cư dân có thể “Hủy” đơn hàng đó ở App Cư dân.
  • Sau khi quản lý tạo một đơn hàng dịch vụ cho cư dân. Sẽ có một thông báo đơn hàng dịch vụ gửi về App Cư dân của khách hàng đó. 
  • Hệ thống hỗ trợ cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>