Báo Cáo Loại Phí

1) Khái quát chức năng

Báo cáo loại phí là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng xem chi tiết và xuất báo cáo của của từng loại phí của từng tháng.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Báo cáo tài chính” >> “Báo cáo loại phí”

Màn hình thống kê danh sách báo cáo loại phí

* TH1: Xem chi tiết báo cáo

Bước 2:  Chọn loại phí cần xem >> “Xem chi tiết”

Màn hình thống kê danh sách báo cáo loại phí

Kết quả

Sau khi chọn “Xem chi tiết” sẽ hiên báo cáo chi tiết về loại phí đó. Người dùng có thể chọn “Xuất báo cáo” nếu muốn tải báo cáo này về máy dưới dạng excel, “Quay lại” để quay về màn hình trước.

Màn hình thông tin chi tiết báo cáo phí quản lý (1)

* TH2: Xuất báo cáo

Bước 2: Tại báo cáo cần tải >> “Xuất báo cáo” >> Chi tiết thông tin báo cáo công nợ đó sẽ tải về máy dưới dạng excel. 

Thông báo tải thành công sẽ hiện góc trên bên phải màn hình.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo loại phí

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>