Danh Bạ Dự Án

1) Khái quát chức năng

Danh bạ dự án là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng danh bạ dự án cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa thông tin của danh bạ dự án.

2) Quy trình quản lý danh bạ dự án

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> “Danh bạ dự án”>>”tạo”.

TH1: Tạo danh bạ dự án

Bước 2: Điền thông tin >> “Lưu”

Giao diện màn hình lưu tòa nhà thành công

TH2: Chỉnh sửa danh bạ dự án

Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa” >> Điền thông tin cần sửa >> “Lưu”

Màn hình danh bạ dự án

Màn hình thông tin chỉnh sửa danh bạ dự án

Màn hình chỉnh sửa danh bạ dự án thành công

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>