Thu Khai Thác

1) Khái quát chức năng

Thu khai thác là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng tạo phiếu thu cho các dịch vụ khai thác.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Hoạt động thu” >> “Thu trả trước”

Màn hình thống kê danh sách thu khai thác

* TH1: Tạo phiếu thu

Bước 2:  “Tạo phiếu thu” >> “Thông tin” >> điền thông tin đầy đủ >> “Chi tiết” >> điền đầy đủ thông tin chi tiết

Màn hình thống kê danh sách thu khai thác

Màn hình thông tin tạo phiếu thu (1)

Màn hình thông tin tạo phiếu thu (2)

Màn hình chi tiết phiếu thu

Lưu ý: Khi ấn “Lưu nháp” thì thông tin đã lưu có thể điều chỉnh, ấn “Ghi nhận” thông tin đã lưu không thể điều chỉnh.

Màn hình chi tiết phiếu thu

Kết quả

Sau khi chọn “Ghi nhận”/“Lưu nháp”, phiếu thu đã lưu sẽ hiện tại danh sách thu khai thác.

Màn hình thống kê danh sách thu khai thác

* TH2: Chỉnh sửa phiếu thu khai thác (khi phiếu được lưu nháp)

Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa” >> Chỉnh sửa thông tin >> “Ghi nhận”/”Lưu nháp”

Màn hình thống kê danh sách thu khai thác

Kết quả

Sau khi chỉnh sửa và chọn “Ghi nhận”/“Lưu nháp”, phiếu thu đã lưu sẽ hiện tại danh sách thu khai thác

Màn hình thống kê danh sách thu khai thác

* TH3: Xóa phiếu thu khai thác

Bước 2: Tại phiếu cần xóa >> Chọn xóa >> Nhập lý do xóa >> “Xóa”

Màn hình thống kê danh sách thu khai thác

Màn hình xóa phiếu thu khai thác

* TH4: Thu chưa xác định

Nếu dòng tiền thu chưa xác định nguồn từ căn hộ nào sẽ đưa vào khoản “Tạm thu chưa xác định”.

Màn hình thông tin phiếu thu

Khi xác định được chính xác nguồn thu, người dùng sẽ tiến hành nạp vào căn hộ. Tại căn hộ muốn nạp >> “Nạp vào căn hộ” >> Điền thông tin căn hộ >> “Lưu”

Màn hình danh sách phiếu thu khai thác

Màn hinh thông tin căn hộ cần nạp

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>