Báo Cáo Checklist Tổng Hợp

1) Khái quát chức năng

Báo cáo checklist tổng hợp là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Với chức năng này người dùng có thể tạo báo cáo tổng hợp của cả hệ thống (ví dụ: hệ thống tài sản, hệ thống dịch vụ,...).

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Báo cáo” >> “Checklist tổng hợp hệ thống”

Màn hình checklist tổng hợp hệ thống

Bước 2: Nhấn “Tạo báo cáo” >> điền thông tin >> “Tạo”

Màn hình checklist tổng hợp hệ thống

Màn hình tạo báo cáo

3) Kết quả

Báo cáo vừa tạo sẽ hiện tại màn hình checklist tổng hợp, người dùng có thể tải báo cáo về máy dưới dạng excel.

Màn hình checklist tổng hợp hệ thống

Lưu ý: Cuối tháng hệ thống sẽ tự tạo báo cáo tự động cho từng loại hệ thống.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>