Import Tài Sản

1) Khái quát chức năng

Import data tài sản là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin tài sản của dự án vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin tài sản, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Import

Đẩy hàng loạt dữ liệu vào hệ thống qua file excel

2

Nhóm dịch vụ - tài sản

Master data dùng để chia nhóm dịch vụ, tài sản trong hệ thống để dễ quản lý thông tin:
Ví dụ:

Nhóm dịch vụ vệ sinh có thể bao gồm: dịch vụ vệ sinh toàn bộ căn hộ, dịch vụ rửa xe,...

3

Dịch vụ

Các dịch vụ được sử dụng bởi dự án

4

Tài sản

Các tài sản thuộc dự án

2) Quy trình import data tài sản

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data căn hộ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Vận hành”  >> “Import” >> “Tài sản” >> Chọn “Import Tài sản”.

 

Màn hình trang Import tài sản

Bước 2: Chọn file tài sản và tải lên tập tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác. 

 

Màn hình trang Import tài sản

3) Kết quả

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import tài sản” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình trang Import tài sản

Màn hình danh sách tài sản hiển thị data vừa được Import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import tài sản.

Màn hình Excel file mẫu của data tài sản

Note:

  • Để Import data Tài sản, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>