Cài Đặt Dịch Vụ

1) Khái quát chức năng

Cài đặt dịch vụ là tính năng dùng để: 

  • Cài đặt nhà cung cấp cho dịch vụ đó
  • Cài đặt nhóm dịch vụ là nơi chứa các dịch vụ có cùng tính chất và đặc điểm
  • Cài đặt dịch vụ giúp người dùng thêm được các dịch vụ nhỏ hơn vào trong nhóm dịch vụ, cài đặt các nhà cung cấp và mức giá,…

2) Quy trình tạo nhà cung cấp

Để có thể cài đặt dịch vụ thành công, cần tồn tại dữ liệu “Nhà cung cấp" trước đó. Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo nhà cung cấp bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Dịch vụ”.

Màn hình dashboard.

Bước 2: Tại header của trang >>  Chọn “Nhà cung cấp” >> Chọn “Tạo”.

Màn hình trang đơn hàng dịch vụ.

Màn hình trang nhà cung cấp.

Bước 3: Nhập thông tin nhà cung cấp bao gồm: 

Mô tả dữ liệu

 Mã

 Nhập mã nhà cung cấp. Không trùng với các mã nhà cung cấp trước đó

 Tên nhà cung cấp

 Nhập tên nhà cung cấp

 Đường dây nóng

 Nhập số điện thoại đường dây nóng của nhà cung cấp

 Email

 Nhập email của nhà cung cấp

 BQL phụ trách

 Chọn BQL phụ trách quản lý

 Địa chỉ trụ sở

 Nhập địa chỉ trụ sở của nhà cung cấp

 Ngân hàng

 Nhập ngân hàng nhà cung cấp sử dụng

 STK

 Nhập STK ngân hàng của nhà cung cấp

 Tên tài khoản

 Nhập tên tài khoản ngân hàng

 Mã số thuế

 Nhập mã số thuế của công ty nhà cung cấp

 Quản lý tỷ lệ

 

 Phí nền tảng

Nhập phí nền tảng, phí BQL thu của nhà cung cấp

 Phí nhà cung cấp

 

 Dịch vụ

 Chọn dịch vụ mà nhà cung cấp sẽ cung cấp

 Giá dịch vụ

 Nhập giá dịch vụ mà nhà cung cấp sẽ cung cấp

 

Màn hình tạo nhà cung cấp.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Lưu” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình tạo nhà cung cấp.

3) Kết quả sau khi Tạo nhà cung cấp

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Nhà cung cấp” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về loại tiện ích mới được tạo. Dữ liệu này có thể dùng để tạo dịch vụ.

Màn hình thông báo tạo nhà cung cấp thành công.

4) Quy trình Tạo nhóm dịch vụ

Để có thể cài đặt dịch vụ thành công, cần tồn tại dữ liệu “Nhóm dịch vụ” trước đó. Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo nhóm dịch vụ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Dịch vụ”.

Màn hình dashboard. 

Bước 2: Tại header của trang >>  Chọn “Nhóm dịch vụ” >> Chọn “Tạo”.

Màn hình danh sách đơn hàng dịch vụ.

Màn hình nhóm dịch vụ.

Bước 3: Nhập thông tin nhóm dịch vụ bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Mã dịch vụ

 Nhập mã nhóm dịch vụ. Không trùng với các mã nhóm dịch vụ trước đó

 Tên nhóm dịch vụ

 Nhập tên nhóm dịch vụ

 Hình ảnh

 Tải lên hình ảnh tượng trưng cho nhóm dịch vụ

 Mô tả

 Nhập mô tả

 

Màn hình tạo nhóm dịch vụ.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Lưu” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình tạo nhóm dịch vụ.

5) Kết quả sau khi Tạo nhóm dịch vụ

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Nhóm dịch vụ” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về nhóm dịch vụ mới được tạo. Dữ liệu này có thể dùng để tạo dịch vụ.

Màn hình thông báo tạo loại tiện ích thành công.

6) Quy trình Tạo dịch vụ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo dịch vụ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Dịch vụ”.

Màn hình dashboard.

Bước 2: Tại header của trang >>  Chọn “Dịch vụ” >> Chọn “Tạo”.

Màn hình danh sách đơn hàng dịch vụ.

Màn hình dịch vụ.

Bước 3: Nhập thông tin dịch vụ bao gồm: 

Mô tả dữ liệu

 Mã

 Nhập mã dịch vụ. Không trùng với các mã dịch vụ trước đó

 Tên

 Nhập tên dịch vụ

 Nhóm

 Chọn nhóm dịch vụ

 STT

 Chọn thứ tự hiển thị

 Nhà cung cấp

 Chọn nhà cung cấp dịch vụ

 Hình ảnh

 Tải lên hình ảnh tượng trưng dịch vụ

 Mô tả

 Nhập mô tả dịch vụ

 

Màn hình tạo dịch vụ.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Lưu” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình tạo dịch vụ.

7) Kết quả sau khi Tạo dịch vụ

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Dịch vụ” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về dịch vụ mới được tạo. Dữ liệu này có thể dùng để đặt dịch vụ (Tham khảo tài liệu “Quản lý booking dịch vụ”).

Màn hình thông báo tạo tiện ích thành công.

Chú ý: 

     - Sau khi hoàn tất quá trình tạo dịch vụ. Được phép thao tác “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa” thông tin của dịch vụ.

     - Người dùng có thể xem lại danh sách tiện ích đã xóa.

     - Hệ thống hỗ trợ hiển thị cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>