Báo Cáo Công Nợ

1) Khái quát chức năng

Báo cáo công nợ là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng tạo, xem, sửa, xóa,... các báo cáo công nợ.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Báo cáo tài chính” >> “Báo cáo công nợ”

Màn hình thống kê danh sách báo cáo công nợ

* TH1: Tạo báo cáo công nợ

Bước 2:  “Tạo báo cáo công nợ” >>  Điền thông tin về kỳ báo cáo, tên báo cáo, chi phí,... >> “Tạo báo cáo”. Người dùng có thể nhấn “Quay lại” để hủy bỏ thao tác tạo báo cáo và quay lại trang trước đó.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo công nợ

Màn hình thông tin tạo báo cáo công nợ (1)

Màn hình thông tin tạo báo cáo công nợ (2)

Kết quả

Sau khi chọn “Tạo báo cáo”, báo cáo đã tạo sẽ hiện tại danh sách báo cáo công nợ.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo công nợ

* TH2: Xem báo cáo công nợ

Bước 2: Tại báo cáo cần xem >> Chọn “Xem” >> Hiện thông báo “Có tính phí phát sinh trong kỳ phải không?”, nếu muốn tính phí thì chọn “Có”, nếu không muốn tính phí thì chọn “Không”

Màn hình thống kê danh sách báo cáo công nợ

Kết quả

Sau khi chọn có tính phát sinh hay không, sẽ hiện chi tiết thông tin báo cáo

Màn hình chi tiết thông tin báo cáo khi chọn “Không” tính phí phát sinh

Màn hình chi tiết thông tin báo cáo khi chọn “Có” tính phí phát sinh

* TH3: Xuất báo cáo

Bước 2: Tại báo cáo cần xuất >> “Xuất báo cáo” >> Hiện thông báo “Có tính phí phát sinh trong kỳ phải không?”, nếu muốn tính phí thì chọn “Có”, nếu không muốn tính phí thì chọn “Không” >> Chi tiết thông tin báo cáo công nợ đó sẽ tải về máy dưới dạng excel. 

Màn hình thống kê danh sách báo cáo công nợ

Thông báo tải thành công sẽ hiện góc trên bên phải màn hình.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo công nợ

* TH4: Xóa báo cáo

Bước 2: Tại báo cáo cần xóa >> “Xóa” >> “Đồng ý” hoặc “Hủy bỏ” để hủy thao tác xóa.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo công nợ

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>