Lịch Sử Phân Hệ Quản Lý

1) Khái quát chức năng

Xem lịch sử cũng là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng này ghi lại những hành động (tạo mới, cập nhật, xóa, import) mà tất cả người dùng đã thực hiện trong phân hệ này và cho phép người dùng xem lại những thông tin đó.

2) Quy trình thực hiện

Tại menu “Quản trị” >> Chọn “Lịch sử”

Tại đây hệ thống sẽ hiện toàn bộ danh sách các thao tác mà tất cả người dùng đã thực hiện.

Màn hình danh sách lịch sử (1)

Người dùng có thể tìm kiếm mã căn hộ, người thực hiện và hành động đã thực hiện bằng cách nhấn chọn ô “Mã căn hộ”, “Người thực hiện”, “Hành động thực hiện” để chọn dữ liệu cần tìm. Người dùng có thể chọn nhiều hành động thực hiện cho cùng một người.

Màn hình danh sách lịch sử (2)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>