Tổng Quan Về Phân Hệ Quản Trị

Phân hệ quản trị sẽ quản lý các thông tin liên quan đến 

     - Quản lý đơn hàng 

     - Danh sách dự án

     - Danh sách phòng ban

     - Danh sách thành viên 

     - Danh sách nhóm quyền

Màn hình quản lý

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>