Import Data Đồng Hồ Điện, Nước

1) Khái quát chức năng

Import data đồng hồ điện và nước là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin về đồng hồ điện và nước của cư dân vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các thiết bị đồng hồ điện, nước, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

 

2) Quy trình Import data đồng hồ điện

a) Quy trình import data đồng hồ điện

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data đồng hồ điện bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Import dữ liệu” >> Chọn “Đồng hồ điện” >> Chọn “Import đồng hồ điện”.

Màn hình trang import data đồng hồ điện.

Bước 2: Chọn “Tòa nhà” và tải lên tập tin.

Mô tả dữ liệu

 Toàn nhà

 Chọn tòa nhà cần import đồng hồ điện

 Tập tin

 Tải lên tập tin đồng hồ điện cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng so với   file mẫu 

 

Màn hình trang Import đồng hồ điện.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang import data đồng hồ điện

b) Quy trình import data đồng hồ nước

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data đồng hồ nước bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Import dữ liệu” >> Chọn “Đồng hồ nước” >> Chọn “Import đồng hồ nước”.

Màn hình trang Import đồng hồ nước.

Bước 2: Chọn “Tòa nhà” và tải lên tập tin.

Mô tả dữ liệu

 Toàn nhà

 Chọn tòa nhà cần import đồng hồ nước

 Tập tin

 Tải lên tập tin đồng hồ nước cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng so với   file mẫu 

 

Màn hình trang import data đồng hồ nước.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang import data đồng hồ nước.

3) Kết quả sau khi Import data

a) Kết quả sau khi import data đồng hồ điện

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import đồng hồ điện” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import data đồng hồ điện thành công.

Màn hình trang import data đồng hồ điện.

Màn hình danh sách đồng hồ điện hiển thị data vừa được import.

b) Kết quả sau khi import data đồng hồ nước

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import đồng hồ nước” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import data đồng hồ nước thành công.

Màn hình trang import data đồng hồ nước

Màn hình danh sách đồng hồ nước hiển thị data vừa được import

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

b) Kết quả sau khi import data đồng hồ nước

Tại trang Import đồng hồ điện >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang import data đồng hồ điện.

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data đồng hồ điện.

Note:

  • Để Import data đồng hồ điện, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Được “Xóa” hoặc “Chỉnh sửa” data đồng hồ điện ở trang Danh sách đồng hồ điện.
  • Hệ thống hỗ trợ hiển thị cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

b) Hướng dẫn tải file excel đồng hồ nước

Tại trang Import đồng hồ nước >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang import data đồng hồ nước.

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data đồng hồ nước.

Note:

  • Để Import data đồng hồ nước, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Được “Xóa” hoặc “Chỉnh sửa” data đồng hồ nước ở trang Danh sách đồng hồ nước.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>