Chi Hoàn Cọc

1) Khái quát chức năng

Chi hoàn cọc là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng tạo phiếu chi hoàn cọc cho cư dân.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Hoạt động chi” >> “Chi hoàn cọc”

Màn hình thống kê danh sách chi hoàn cọc

* TH1: Tạo phiếu chi

Bước 2:  “Tạo phiếu chi” >> “Thông tin” >> điền thông tin đầy đủ >> “Chi tiết” >> điền đầy đủ thông tin chi tiết

Màn hình thống kê danh sách chi hoàn cọc

Màn hình thông tin tạo phiếu chi (1)

Màn hình thông tin tạo phiếu chi (2)

Màn hình chi tiết phiếu chi

Lưu ý: Khi ấn “Lưu nháp” thì thông tin đã lưu có thể điều chỉnh, ấn “Ghi nhận” thông tin đã lưu không thể điều chỉnh.

Màn hình chi tiết phiếu chi

Kết quả

Sau khi chọn “Ghi nhận”/“Lưu nháp”, phiếu thu đã lưu sẽ hiện tại danh sách chi hoàn cọc.

Màn hình thống kê danh sách chi hoàn cọc

* TH2: Chỉnh sửa phiếu chi hoàn cọc (khi phiếu được lưu nháp)

Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa” >> Chỉnh sửa thông tin >> “Ghi nhận”/”Lưu nháp”

Màn hình thống kê danh sách chi hoàn cọc

Kết quả

Sau khi chỉnh sửa và chọn “Ghi nhận”/“Lưu nháp”, phiếu chi đã lưu sẽ hiện tại danh sách chi hoàn cọc.

Màn hình thống kê danh sách chi hoàn cọc

* TH3: Xóa phiếu chi hoàn cọc

Bước 2: Tại phiếu cần xóa >> Chọn xóa >> Nhập lý do xóa >> “Xóa”

Màn hình thống kê danh sách chi hoàn cọc

Màn hình xóa phiếu chi hoàn cọc

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>