Duyệt cư dân đăng ký

Khi có cư dân đăng ký tài khoản mới trên App cư dân, yêu cầu duyệt đăng ký sẽ được gửi về hệ thống

  • Từ thanh Menu → Duyệt cư dân đăng ký (hệ thống hiển thị số lượng cư dân đăng ký)
  • Ban Quản lý thực hiện các thao tác xử lý yêu cầu: duyệt, không duyệt, xem trước thông tin cư dân đăng ký hoặc xóa yêu cầu đăng ký.
  • Nếu được duyệt user sẽ trở thành cư dân của Chung cư đã đăng ký

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>