Quy Trình Import Dữ Liệu

Quy trình tổng quan

Quy trình tổng quan diễn giải thứ tự khi nhập dữ liệu vào hệ thống PiHome BOS. Khi nhập dữ liệu, cần tuân thủ thứ tự này để đạt được hiệu quả tốt nhất.

  1. Dữ liệu liên quan đến tài sản

Nhập các dữ liệu liên quan đến tài sản bao gồm:

  1. Dữ liệu liên quan đến dịch vụ

Nhập các dữ liệu liên quan đến dịch vụ bao gồm:

  1. Dữ liệu liên quan đến vật tư

Nhập các dữ liệu liên quan đến vật tư bao gồm:

  1. Dữ liệu liên quan đến công việc

Nhập các dữ liệu liên quan đến công việc bao gồm:

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>