Quản Lý Tòa Nhà

1) Khái quát chức năng

Quản lý tòa nhà là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng quản lý tòa nhà cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của tòa nhà.

2) Quy trình quản lý tòa nhà

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> “Tòa nhà”>>”Chỉnh sửa”.

Màn hình danh sách tòa nhà

TH1: Chỉnh sửa tòa nhà

Bước 2: Điền thông tin >> “Lưu”

Giao diện màn hình chỉnh sửa thông tin tòa nhà

Giao diện màn hình lưu tòa nhà thành công

TH2: Quản lý phí

Bước 2: Chọn “Quản lý phí” >> “Hình thức áp dụng” (Dự án hoặc Block) >> Điền thông tin >> “Lưu”

Màn hình chỉnh sửa tòa nhà

Màn hình quản lý phí

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>