Cái Đặt Hệ Thống - Tài Sản

1) Khái quát chức năng

Cài đặt hệ thống là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng “Thêm hệ thống tài sản”* để phân loại các nhóm phân hệ để người dùng có thể nắm rõ thông tin và dễ dàng quản lý. Khi “Thêm hệ thống” thành công dữ liệu này sẽ được gán đến “Nhóm tài sản”. Để khi thêm mới tài sản người dùng có thể phân loại “Nhóm  sản” đó sẽ nằm ở hệ thống nào. Từ đó giúp việc quản lý thông tin “Tài sản” trở nên chặt chẽ và hiệu quả hơn.

* Thêm mới hệ thống: được hiểu là thêm mới mã nhóm cấp 1 trong chức năng quản lý  Tài sản.

2) Quy trình “Thêm hệ thống”

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “ Tài sản” >> chọn “Cài đặt hệ thống”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống tài sản

* TH1: Tạo hệ thống mới

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm hệ thống”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống tài sản

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Thêm mới”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình thêm mới hệ thống tài sản

Kết quả

Hệ thống mới được tạo thành công và có thể sử dụng để gán cho các vật tư.

Màn hình quản lý danh sách hệ thống tài sản

* TH2: Cập nhật hệ thống hiện có

Bước 2: Nhấn vào nút “Sửa” trên dòng dữ liệu muốn cập nhật

Màn hình quản lý danh sách hệ thống tài sản

Bước 3: Nhập thông tin của nhóm Tài sản và nhấn “Lưu”

Màn hình chỉnh sửa thông tin hệ thống tài sản

Kết quả

Thông tin của hệ thống sẽ được cập nhật

Màn hình quản lý danh sách hệ thống tài sản

* TH3: Xuất mã QR

Bước 2: Nhấn vào nút “Xuất QR”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống tài sản

Kết quả

Danh sách mã QR được hiển thị

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>