Tổng Quan Về Phân Hệ Vận Hành

Phân hệ vận hành sẽ quản lý các thông tin liên quan đến

     - Quản lý kho 

     - Danh sách dịch vụ - thiết bị 

     - Danh sách đối tác

     - Danh sách công việc 

     - Checklist định kỳ

     - Checklist đột xuất

     - Checklist đề xuất

Màn hình quản lý

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>