Tạo Mới Dự Án

1) Tạo mới dự án

a) Khái quát chức năng

Tạo mới dự án là chức năng thuộc phân hệ quản trị. Chức năng này giúp người dùng có thể thêm mới một dự án cần quản lý trên hệ thống. Người dùng cần thêm mới thông tin về dự án cư bao gồm: mã dự án và tên dự án. Khi tạo mới dự án thành công, dữ liệu này sẽ được gán vào phân hệ quản lý. Người dùng có thể thấy dữ liệu này tại chức năng “Quản lý dự án” của phân hệ quản lý. Tại đây người dùng có thể bổ sung đầy đủ các thông tin để mô tả chi tiết về dự án.

b) Quy trình tạo mới dự án

Bước 1: Tại menu “Tài khoản” >> Chọn “Quản lý dự án” >> Chọn “Thêm mới”

Màn hình quản lý dự án tại phân hệ quản trị 

Bước 2: Nhập thông tin mã dự án và tên dự án

Mô tả dữ liệu

Mã dự án

Được mô tả bằng các ký tự để phân biết các dự án với. Mã dự án không được trùng

Tên dự án

Tên để nhận diện dự án 

 

Bước 3: Nhấn “Tạo” để xác nhận tạo mới dự án hoặc nhấn vào “Dấu x” (góc trên bên phải màn hình để xác nhận hủy thao tác tạo mới.

Màn hình thêm mới dự án

 

c) Kết quả

Sau khi thêm mới dự án thành công, tại màn hình “Danh sách dự án” sẽ xuất hiện một dòng thông tin dự án mới, đồng thời sẽ xuất hiện tại “Danh sách dự án” trong mục “Quản lý dự án” của phân hệ quản lý. Thông tin này sẽ được ban quản lý sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ liên quan. 

Ghi chú: 

   - Sau khi tạo dự án thành công, người dùng vẫn có thể chỉnh sửa bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa ở cột “Hành động” (nếu cần).

   - Người dùng có thể tìm kiếm nhanh tên dự án bằng cách: nhập tên dự án vào ô tìm kiếm và nhấn vào nút “Tìm kiếm” để xác nhận tìm kiếm tên dự án đó.

    - Hệ thống hỗ trợ cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt

Sau khi thêm mới thông tin tòa nhà thành công, tại màn hình “Danh sách tòa nhà” sẽ xuất hiện một dòng thông tin tòa nhà mới, đồng thời sẽ xuất hiện tại “Danh sách tòa nhà” trong mục “Quản lý dự án” của phân hệ quản lý. Thông tin này sẽ được ban quản lý sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ liên quan. 

Màn hình danh sách tòa nhà

 

Note: 

     - Sau khi tạo dự án thành công, người dùng vẫn có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa ở cột “Thao tác” (nếu cần).

      - Người dùng có thể tìm kiếm nhanh tên tòa nhà bằng cách: nhập tên tòa nhà vào ô tìm kiếm và nhấn vào nút “Tìm kiếm” để xác nhận tìm kiếm tên dự án đó.

     - Hệ thống hỗ trợ cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>