Quản lý thông tin cá nhân

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân của mình trên mobile app. 

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp. 

Bước 1: Truy cập vào “Mobile app” >> “Menu” 

Bước 2: Chọn “Thông tin cá nhân” tại đây sẽ hiện thông tin cá nhân của tài khoản đó. 

 

Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân bằng cách thay đổi thông tin và nhấn biểu tượng cập nhật góc trên bên phải màn hình. Thông tin sẽ đươc cập nhật và hiện thông báo “Cập nhật thành công” 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>