Cài Đặt Công Việc Định Kỳ_Bảo Trì Bảo Dưỡng

1) Khái quát chức năng

Cài đặt công việc định kỳ là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Với chức năng này người dùng có thể cài đặt định kỳ (định nghĩa công việc theo kế hoạch) bảo trì bảo dưỡng cho từng công việc. Cài đặt định kỳ sẽ lấy thông tin để người dùng có thể tạo công việc định kỳ.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Công việc” >> “Cài đặt định kỳ”

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ

* TH1: Thêm cài đặt định kỳ bảo trì bảo dưỡng

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm”

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Thêm mới”. Người dùng có thể nhấn “Hủy bỏ” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình thêm cài đặt định kỳ (1)

Màn hình thêm cài đặt định kỳ (2)

Màn hình thêm cài đặt định kỳ (3)

Màn hình thêm cài đặt định kỳ (4)

Cài đặt định kỳ mới được tạo thành công sẽ hiện tại màn hình danh sách cài đặt định kỳ.

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ

Bước 4: Chọn “Chỉnh sửa” để thêm nội dung công việc >> lướt xuống phía dưới >> Nhấn “+” để thêm nội dung công việc >> kéo lên phía trên >> “Lưu” >> “OK”

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ

Màn hình thêm nội dung công việc

Màn hình thêm nội dung công việc

Màn hình sau khi thêm nội dung công việc

Kết quả

Sau khi thêm công việc thành công sẽ hoàn tất thêm cài đặt công việc định kỳ mới, công việc vừa tạo sẽ hiện tại màn hình danh sách cài đặt định kỳ

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ

* TH2: Chỉnh sửa cài đặt định kỳ

Bước 2: Tại công việc cần chỉnh sửa >> “Chỉnh sửa” >> Nhập thông tin cần chỉnh sửa >> “Lưu”

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ

Lưu ý: Nếu muốn chỉnh sửa hạng mục >> Xóa nội dung cung việc >> Sửa hạng mục >> “Lưu” >> Thêm nội dung công việc tương tự từ bước 4 (Thêm cài đặt định kỳ)

Màn hình chỉnh sửa công việc định kỳ

Màn hình chỉnh sửa công việc định kỳ

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>