Tạo Công Việc Định Kỳ

1) Khái quát chức năng

Tạo công việc định kỳ là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Với chức năng này người dùng có thể tạo công việc định kỳ định kỳ với thông tin tại cài đặt định kỳ.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Công việc” >> “Tạo công việc định kỳ”

Màn hình danh sách tạo công việc

Bước 2: Nhấn vào nút “Tạo công việc định kỳ”

Màn hình danh sách tạo công việc

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Tạo”. Người dùng có thể nhấn “Hủy bỏ” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình tạo công việc định kỳ

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>