Cài Đặt Đơn Giá Và Quản Lý Đơn Giá

1) Cài đặt đơn giá

a) Khái quát chức năng

Cài đặt đơn giá là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng giúp người dùng có thể tạo đơn giá cho từng loại phí và hình thức tính phí khác nhau. Các loại phí người dùng có thể cài đặt trên hệ thống bao gồm: phí quản lý, phí điện, phí nước, phí giữ xe, phí hệ số, phí khác (phí rác, ANTT, vệ sinh môi trường).

Sau khi cài đặt đơn giá thanh công, người dùng có thể tiến hành quản lý đơn giá.

b) Cài đặt đơn giá cho các loại phí

  • Phí quản lý

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Dự án” >> chọn “Chỉnh sửa”.

Màn hình quản lý danh sách dự án

Bước 2: Người dùng nhấn chọn “Quản lý phí” 

Màn hình chỉnh sửa dự án

Bước 3: Cài đặt đơn giá cho các loại phí quản lý. Tại đây người dùng có thể cài đặt các thông tin liên quan đến phí quản lý: 

Mô tả chức năng

Thời gian áp dụng

Thời gian áp dụng cho loại phí (định kỳ theo tháng hoặc tại một khung thời gian nhất định)
Để cài đặt chức năng áp dụng theo khoản thời gian: Người dùng nhấn bật chức năng và cài đặt khung thời gian mong muốn

Ký tự được đặt để phân loại các loại phí với nhau. Các mã này không được đặt trùng nhau.

Bật tắt phí

Tương ứng với việc ẩn hoặc hiển thị loại phí này khi tạo phí.

Màn hình cài đặt phí quản lý

Bước 4: Người dùng nhấn “Lưu” hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công” để xác nhận người dùng đã cài đặt thông tin đơn giá cho các loại phí thành công.

  • Phí điện

Bước 1 và 2 thực hiện như thao tác cài đặt “Phí quản lý”

Bước 3: Chọn “Phí điện” sau đó người dùng tiến hành cài đặt đơn giá cho phí điện. Tại đây người dùng có thể cài đặt các thông tin liên quan đến phí điện: 

Mô tả dữ liệu

Cách thức tính tiền điện

Chi phí điện sẽ được tính bằng 2 hình thức: bằng định mức hoặc khung giá.

Bằng định mức

Định mức

Khoảng định mức sẽ áp dụng giá điện tương ứng

Đơn giá

Đơn giá tương ứng với khoảng định mức

Thêm mới

Thêm dòng thông tin về khoản định mức mới 

Bật tắt phí

Tương ứng với việc ẩn hoặc hiển thị phí điện khi tạo phí.

Bằng khung thời gian

Mã 

Thời gian sử dụng điện (cao điểm, bình thường, thấp điểm). Dựa vào mã thời gian này mà phí sẽ được tính theo khoản đơn giá tương ứng.

Đơn giá

Đơn giá tương ứng với mã thời gian

Bật tắt phí

Tương ứng với việc ẩn hoặc hiển thị phí điện khi tạo phí.

Màn hình cài đặt phí điện theo định mức

Bước 4: Người dùng nhấn “Lưu” hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công” để xác nhận người dùng đã cài đặt thông tin đơn giá cho phí điện thành công.

Màn hình sau khi cài đặt đơn giá cho phí điện thành công

  • Phí nước

Bước 1 và 2 thực hiện như thao tác cài đặt “Phí quản lý”

Bước 3: Chọn “Phí nước” sau đó người dùng tiến hành cài đặt đơn giá cho phí nước. Tại đây người dùng có thể cài đặt các thông tin liên quan đến phí nước: 

Mô tả dữ liệu 

Định mức

Khoảng định mức sẽ áp dụng giá nước tương ứng

Đơn giá

Đơn giá tương ứng với khoản định mức

Bật tắt phí

Tương ứng với việc ẩn hoặc hiển thị phí nước khi tạo phí.

Thêm mới

Thêm dòng thông tin về khoản định mức mới.  

 

Màn hình cài đặt đơn giá cho phí nước

Bước 4: Người dùng nhấn “Lưu” hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công” để xác nhận người dùng đã cài đặt thông tin đơn giá cho phí nước thành công.

  • Phí giữ xe

Bước 1 và 2 thực hiện như thao tác cài đặt “Phí quản lý”

Bước 3: Chọn “Phí giữ xe” sau đó người dùng tiến hành cài đặt đơn giá cho phí giữ xe. Tại đây người dùng có thể cài đặt các thông tin liên quan đến phí giữ xe: 

Mô tả dữ liệu 

Icon

Ảnh đại diện cho loại xe

Mã loại xe sẽ dùng để phân biệt các loại xe với nhau. Dữ liệu này không được trùng

Loại xe

Loại xe của cư dân

Đơn giá

Phí gửi xe tương ứng với loại xe

Bật tắt phí

tương ứng với việc ẩn hoặc hiển thị phí giữ xe khi tạo phí.

Thêm mới

Thêm dòng thông tin về loại xe mới.

Màn hình cài đặt đơn giá cho phí giữ xe

Bước 4: Người dùng nhấn “Lưu” hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công” để xác nhận người dùng đã cài đặt thông tin phí cho các loại xe thành công.

  • Phí hệ số

Bước 1 và 2 thực hiện như thao tác cài đặt “Phí quản lý”

Màn hình chỉnh sửa dự án

Bước 3: Chọn “Phí hệ số” sau đó người dùng điền những thông tin liên quan.

Mô tả chức năng

Là ký tự được đặt để phân loại các loại phí hệ số với nhau. Các mã này không được đặt trùng nhau.

Loại phí

Tên loại phí hệ số

Đơn giá

Giá của loại phí hệ số

Bật tắt phí

Việc bật hoặc tắt phí sẽ tương ứng với việc ẩn hoặc hiển thị loại phí hệ số này khi tạo phí.

Thêm mới

Nhấn vào nút này để tạo mới một loại phí hệ số khác

Màn hình cài đặt phí hệ số

Bước 4: Người dùng nhấn “Lưu” hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công” để xác nhận người dùng đã cài đặt thông tin đơn giá cho các loại phí hệ số thành công.

  • Phí khác

Bước 1 và 2 thực hiện như thao tác cài đặt “Phí quản lý”

Bước 3: Chọn “Phí khác” sau đó người dùng điền những thông tin liên quan.

Mô tả chức năng

Thời gian áp dụng

Thời gian áp dụng cho loại phí (định kỳ theo tháng hoặc tại một khung thời gian nhất định)
Để cài đặt chức năng áp dụng theo khoản thời gian: Người dùng nhấn bật chức năng và cài đặt khung thời gian mong muốn

Ký tự được đặt để phân loại các loại phí. Các mã này không được đặt trùng nhau.

Bật tắt phí

Việc bật hoặc tắt phí sẽ tương ứng với việc ẩn hoặc hiển thị loại phí này khi tạo phí.

Thêm mới

Tạo mới một loại phí khác

Màn hình cài đặt phí khác

Bước 4: Người dùng nhấn “Lưu” hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công” để xác nhận người dùng đã cài đặt thông tin đơn giá cho các loại phí thành công.

2) Quản lý đơn giá

a) Khái quát chức năng

Quản lý đơn giá giúp người dùng có thể quản lý và cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến loại phí. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý chung cư tối ưu nhất.

b) Quy trình thực hiện chỉnh sửa thông tin đơn giá

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> chọn “Dự án”

Bước 2: Tại đây tìm đến “Dự án” cần “Quản lý đơn giá” >> nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tại cột thao tác.

Màn hình quản lý danh sách dự án 

Bước 3: Người dùng cuộn xuống cuối màn hình >> nhấn chọn “Quản lý phí”

Tại đây người dùng có thể thấy những đơn giá đã được cài đặt từ trước theo từng loại phí. 

Màn hình chỉnh sửa dự án (cuối màn hình)

(Màn hình sẽ xuất hiện các loại phí và đơn giá trong từng loại phí. Người dùng sẽ tìm đến loại phí cần chỉnh sửa và thao tác chỉnh sửa tương ứng với mục đích sử dụng)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>