Cài Đặt Nhóm Tài Sản

1) Khái quát chức năng

Quản lý nhóm tài sản là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng thêm, sửa, xóa,... các nhóm tài sản thuộc những hệ thống khác nhau để người dùng có thể nắm rõ thông tin và dễ dàng quản lý.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “ Tài sản” >> “Nhóm tài sản”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống Tài sản

* TH1: Tạo nhóm tài sản mới

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm nhóm”

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Thêm mới”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình thêm mới nhóm tài sản

Kết quả

Nhóm tài sản mới được tạo thành công và hiện tại danh sách nhóm tài sản.

Màn hình danh sách nhóm tài sản

* TH2: Cập nhật nhóm tài sản hiện có

Bước 2: Nhấn vào nút “Sửa” trên dòng dữ liệu muốn cập nhật

Màn hình danh sách nhóm tài sản

Bước 3: Nhập thông tin của nhóm tài sản và nhấn “Lưu”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình chỉnh sửa thông tin nhóm tài sản

Kết quả

Thông tin của nhóm tài sản sẽ được cập nhật

Màn hình danh sách nhóm tài sản

* TH3: Xuất mã QR

Bước 2: Nhấn vào nút “Xuất QR”

Màn hình danh sách nhóm tài sản

Kết quả

Danh sách mã QR được hiển thị

Màn hình danh sách mã QR của nhóm tài sản

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>