Tài Khoản Dự Án

1) Khái quát chức năng

Tài khoản dự án là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng thêm, xem, xóa tài khoản của dự án.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Tài khoản” >> “Tài khoản dự án”

Màn hình thống kê danh sách tài khoản dự án

* TH1: Thêm tài khoản dự án

Bước 2:  “Thêm tài khoản” >> Điền thông tin tài khoản (có 2 loại tài khoản: tài khoản vận hành và quỹ bảo trì) >> “Lưu”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác tạo tài khoản.

Màn hình thống kê danh sách tài khoản dự án

Màn hình tạo tài khoản dự án

Kết quả

Sau khi “Lưu” tài khoản dự án vừa tạo sẽ hiện tại danh sách tài khoản dự án.

Màn hình thống kê danh sách tài khoản dự án

* TH2: Xem chi tiết thu chi

Bước 2: Tại tài khoản xem>> “Xem” 

Màn hình thống kê danh sách tài khoản dự án

Tại mục chi tiết thu chi sẽ hiển thị toàn bộ chi tiết thu chi của tài khoản. Nếu người dùng muốn xuất báo báo về lịch sử thu chi >> Chọn “Xuất báo cáo” >> Báo cáo sẽ được tải về máy dưới dạng excel.

Màn hình chi tiết thu chi

* TH3: Chỉnh sửa tài khoản

Tại tài khoản cần chỉnh sửa >> “Chỉnh sửa” >> Sửa thông tin >> “Lưu”

Màn hình thống kê danh sách tài khoản dự án

Màn hình chỉnh sửa thông tin tài khoản

Kết quả

Sau khi chỉnh sửa tài khoản sẽ lưu và hiện tại mục danh sách tài khoản dự án.

Màn hình thống kê danh sách tài khoản dự án

* TH4: Xóa tài khoản (chỉ xóa được tài khoản chưa có lịch sử thu chi)

Bước 2: Tại tài khoản cần xóa >> “Xóa” >> “Đồng ý”

Màn hình thống kê danh sách tài khoản dự án

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>