Chi Tiết Theo Phí

1) Khái quát chức năng

Chi tiết theo phí là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng xem chi tiết từng hoạt động thu-chi theo phí của từng căn hộ.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Tổng hợp thu chi” >> “Chi tiết thu chi”

Màn hình thống kê danh sách chi tiết theo phí

* Xuất báo cáo

Bước 2: Chọn “Xuất báo cáo” >> Danh sách chi tiết theo phí sẽ tải về máy dưới dạng excel. Thông báo tải thành công sẽ hiện góc trên bên phải màn hình.

Màn hình thống kê danh sách chi tiết tính theo phí

Màn hình thống kê danh sách chi tiết tính theo phí

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>