Cấu hình kỳ phí cho dự án

1) Tổng quan về kỳ phí

Mỗi dự án sẽ quy định về cách chốt kỳ phí khác nhau. Vì vậy, trong bước triển khai cần cấu hình kỳ phí cho dự án như sau:

Bước 1: Tại phân hệ quản trị >> Chọn “Cài đặt” >> “Thêm mới”

 

Màn hình quản trị

Bước 2: Chọn loại “Danh sách” >> “Chọn key” kỳ phí >> Cài đặt kỳ phí theo hướng dẫn trên phần mềm đang có

 

Màn hình cài đặt kỳ phí

Bước 3: Nhập thông tin >> “Thêm mới” để lưu thông tin kỳ phí hoặc người dùng có thể chọn “Hủy bỏ” để hủy thao tác. Sau khi thêm mới, thông tin sẽ hiện tại danh sách màn hình cài đặt.

Màn hình cài đặt kỳ phí khi chọn loại “Ngày giờ trong tuần”

Màn hình sau khi thêm mới kỳ phí

2) Áp dụng kỳ phí vào tính năng xem thống kê

Bước 4: Tại phân hệ quản lý >> “Quản lý phí” >> “Danh sách công nợ” >> “Xem thống kê” >> chọn kỳ phí cần xem

Màn hình xem thống kê kỳ phí

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>