Quản lý Phiếu Thu

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng tạo phiếu thu dựa trên chi phí sử dụng dịch vụ của căn hộ. Dư nợ tương ứng sẽ được gạch đi khi phiếu thu được tạo.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo phiếu thu bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn "Phiếu thu"

TH 1: Tạo phiếu thu

Bước 2: Nhấn nút "Tạo phiếu thu"

Bước 3: Nhập thông tin phiếu thu sau đó nhấn nút “Tạo phiếu thu”

Kết quả:

(1): Phiếu thu tương ứng sẽ được tạo và hiển thị ở màn hình danh sách.

(2): Thông báo tương ứng sẽ được gửi đến ứng dụng cư dân

TH 2: Xoá phiếu thu

Bước 2: Nhấn vào icon xoá () ở dòng dữ liệu tương ứng.

Bước 3: Nhập lý do sau đó nhấn nút “Xóa”

Kết quả:

(1) Dòng dữ liệu sẽ bị xoá khỏi danh sách phiếu thu đang có hiệu lực (có ghi lại lịch sử xoá).

TH 3: Xem lịch sử xoá phiếu thu

Bước 2: Nhấn vào nút “Lịch sử xoá”

Kết quả:

(1) Danh sách lịch sử xoá công nợ sẽ được hiển thị, có thể rê chuột vào icon  để xem lý do xoá.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>