Tạo Phiếu Thu Đồng Thời

1) Khái quát chức năng

Tạo phiếu thu đồng thời là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng tạo phiếu thu đồng khi tạo phiếu chi.Chức năng này sẽ tiết kiệm cho việc thao tác phải tạo 1 phiếu thu và 1 phiếu chi riêng lẻ.

2) Chi tiết thực hiện tính năng

Trong trường hợp muốn chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác (tài khoản nội bộ), người dùng sẽ tạo một phiếu chi đồng thời tạo một phiếu thu nội bộ.

Ví dụ:

Cư dân đã đóng tiền xe đầu tháng là 100.000đ, nhưng giữa tháng hủy xe và còn dư 50.000đ đã đóng. Ban quản lý/cư dân không muốn hoàn tiền về cho cư dân mà muốn chuyển vào tài khoản cư dân để cấn trừ vào tháng sau. Ban quản lý sẽ tiến hành tạo phiếu chi tiền vào tài khoản cư dân đồng thời tạo phiếu thu vào tài khoản dự án để cân bằng nguồn tiền.

Khi tạo phiếu chi >> Tick chọn “Đồng thời tạo phiếu thu nội bộ”

Màn hình tạo thông tin phiếu chi (1)

 

Màn hình tạo thông tin phiếu chi (2)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>