Báo Cáo Thu Ngày Chi Tiết

1) Khái quát chức năng

Báo cáo thu ngày chi tiết là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng tạo, xem, xóa và xuất báo cáo chi tiết của từng ngày.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Báo cáo tài chính” >> “Báo cáo thu ngày chi tiết”

Màn hình thống kê danh sách báo cáo thu ngày chi tiết

* TH1: Tạo báo cáo thu ngày chi tiết

Bước 2:  “Tạo báo cáo thu ngày chi tiết” >>  Điền thông tin tên báo cáo, block, loại phí, hình thức thanh toán,...>> “Tạo báo cáo”. Người dùng có thể nhấn “Quay lại” để hủy bỏ thao tác tạo báo cáo và quay lại trang trước đó.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo thu ngày chi tiết

Màn hình thông tin tạo báo cáo thu ngày chi tiết (1)

Màn hình thông tin tạo báo cáo thu ngày chi tiết (2)

Kết quả

Sau khi chọn “Tạo báo cáo”, báo cáo đã tạo sẽ hiện tại danh sách báo cáo thu ngày chi tiết.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo thu ngày chi tiết

* TH2: Xem báo cáo thu ngày chi tiết

Bước 2: Tại báo cáo cần xem >> Chọn “Xem” 

Màn hình thống kê danh sách báo cáo thu ngày chi tiết

Kết quả

Sau khi chọn xem báo cáo, sẽ hiện chi tiết thông tin báo cáo đó.

Màn hình chi tiết thông tin báo cáo thu ngày chi tiết

* TH3: Xuất báo cáo

Bước 2: Tại báo cáo cần xuất >> “Xuất báo cáo” >> Chi tiết thông tin báo cáo công nợ đó sẽ tải về máy dưới dạng excel. 

Màn hình thống kê danh sách báo cáo thu ngày chi tiết

Thông báo tải thành công sẽ hiện góc trên bên phải màn hình.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo thu ngày chi tiết

* TH4: Xóa báo cáo

Bước 2: Tại báo cáo cần xóa >> “Xóa” >> “Đồng ý” hoặc “Hủy bỏ” để hủy thao tác xóa.

Màn hình thống kê danh sách báo cáo thu ngày chi tiết

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>