Duyệt Xe

1) Khái quát chức năng

Duyệt xe là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng cho phép quản lý duyệt xe cư dân đăng ký gửi tại chung cư. Khi cư dân tạo mới thông tin đăng ký xe cần gửi trên app cư dân, thông tin này sẽ được chuyển đến phân hệ quản lý tại chức năng duyệt xe. Từ đó quản lý có thể xem và cập nhật tình trạng duyệt xe cho cư dân.

Tại màn hình “Danh sách xe chờ duyệt” hệ thống sẽ thống kê và hiển thị số lượng xe chờ duyệt, quản lý có thể xem thông tin trên tại đây.

Màn hình quản lý danh sách xe chờ duyệt

2) Quy trình duyệt xe

a) Cư dân đăng ký gửi xe

Tại app cư dân, cư dân tiến hành đăng ký gửi xe bằng cách

Bước 1: Tại màn hình chính trên app cư dân >> chọn “Gửi xe”

Màn hình chính app cư dân

Bước 2: Cư dân tiến hành điền đầy đủ thông tin đăng ký xe bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Mã căn hộ

 Mã căn hộ của chủ sở hữu xe đăng ký

 Tên căn hộ

 Tên căn hộ của chủ sở hữu xe đăng ký

 Loại xe

 Loại xe cư dân đăng ký gửi

 Tên chủ sở hữu

 Tên chủ sở hữu xe

 Biển số xe

 Biển số xe đăng ký

 Số khung

 Số khung của xe đăng ký

 Số máy

 Số máy của xe đăng ký

 Đăng ký tại tỉnh

 Tỉnh/Thành phố xe đã đăng ký

 Đăng ký tại huyện 

 Huyện/Quận xe đã đăng ký

 Ngày đăng ký

 Thời gian đăng ký xe

 Ngày hết hạn

 Ngày hết hạn đăng ký xe

 Mặt trước và sau giấy tờ   xe

 Mặt trước và sau của giấy tờ xe 

 

Màn hình đăng ký gửi xe từ app cư dân

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng nhấn “gửi đăng ký” để gửi thông tin đăng ký xe.

Lưu ý: Sau khi nhấn “Gửi đăng ký” hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách xe đăng ký. Cư dân có thể quan sát trạng thái duyệt xe đã đăng ký tại đây.

Màn hình danh sách xe đăng ký

b) Quản lý duyệt xe cư dân đã đăng ký

Sau khi cư dân đăng ký gửi xe thành công hệ thống sẽ xuất hiện dòng thông tin về xe cư dân đăng ký bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Block

 Tòa nhà hiện tại cư dân đang sinh sống

 Mã căn hộ 

 Mã căn hộ của cư dân. Mã căn hộ là thông tin để phân biệt các căn   hộ với nhau

 Loại xe

 Loại xe cư dân gửi (xe ô tô, xe máy, xe đạp)

 Biển số

 Biển số xe cư dân đăng ký gửi 

 Giá tiền 

 Giá tiền gửi xe theo loại xe (tháng)

 Ngày ĐK

 Thời gian bắt đầu đăng ký gửi xe của cư dân

 Ngày hết hạn ĐK

 Thời gian kết thúc hạn đăng ký gửi xe của cư dân

 Thẻ xe

 Thông tin thẻ xe

 Trạng thái

 Trạng thái xét duyệt thông tin gửi xe của cư dân

 Thao tác

 Các thao tác xóa, duyệt, từ chối 

 

Màn hình danh sách xe chờ duyệt

Quản lý có thể xác nhận duyệt hoặc từ chối xác nhận thông tin đăng ký xe tại cột thao tác.  

Ngoài ra, để đáp ứng việc tìm kiếm thông tin xe đã đăng ký của cư dân nhanh hơn, hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm bằng cách lọc thông tin xe đã đăng ký theo trường dữ liệu mà người dùng cần tìm kiếm.

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin xe cư dân đã đăng ký dựa trên những trường dữ liệu:

Mô tả dữ liệu

 Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc

 Thời gian bắt đầu gửi xe và thời gian hết hạn gửi xe của cư   dân đã đăng ký

 Block

 Block cư dân đăng ký gửi xe

 Căn hộ 

 Thông tin mã căn hộ cư dân đang sinh sống

 Loại xe

 Loại xe cư dân đăng ký gửi

 Trạng thái

 Trạng thái duyệt xe 

 

Màn hình danh sách xe chờ duyệt

3) Kết quả

Nếu người dùng xác nhận duyệt xe cho cư dân hệ thống sẽ thông báo “Bạn có chắc không?” để xác nhận thao tác duyệt xe của người dùng. Người dùng có thể nhấn vào nút “Chắc chắn” để xác nhận duyệt xe cho cư dân hoặc nhấn “Không” để xác nhận hủy bỏ thao tác duyệt xe. Trường hợp nếu người dùng xác nhận duyệt thông tin đăng ký xe cho cư dân, thông tin này sẽ được chuyển sang “Danh sách xe” tại chức năng “Quản lý dự án” trong phân hệ quản lý. Người dùng có thể vào đó để xem lại thông tin hoặc chỉnh sửa (nếu cần). Đồng thời hệ thống cũng sẽ tự động gửi thông báo đã duyệt xe đến App cư dân.

 

Màn hình xác nhận duyệt xe 

Nếu người dùng nhấn nút “Từ chối” duyệt xe cho cư dân hệ thống sẽ thông báo “Bạn có chắc từ chối xe này?” để xác nhận thao tác từ chối duyệt xe của người dùng. Người dùng có thể nhập lý do và nhấn vào nút “Từ chối” để xác nhận từ chối duyệt xe cho cư dân hoặc nhấn “x” để xác nhận hủy bỏ thao tác từ chối duyệt xe. Trường hợp nếu người dùng xác nhận từ chối duyệt thông tin đăng ký xe cho cư dân, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái từ “Đang chờ duyệt” sang “Từ chối duyệt”. Đồng thời gửi thông báo từ chối duyệt xe đến App cư dân.

 

Màn hình chọn từ chối duyệt xe

Màn hình từ chối duyệt xe

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>