Cài Đặt Thương Hiệu

1) Khái quát chức năng

Quản lý thương hiệu là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng thêm, sửa, xóa,... các thương hiệu để người dùng có thể nắm rõ thông tin và dễ dàng quản lý.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Vật tư

Là các vật tư tiêu hao của dự án, được nhập, xuất kho và sử dụng trong suốt quá trình vận hành dự án

Ví dụ: bóng đèn, dây điện, chổi,...

2

Thương hiệu

Thương hiệu mà vật tư đó được định danh trên thị trường

Ví dụ: Điện Quang, Philips,...

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Vật tư-kho” >> “Thương hiệu”

Màn hình quản lý danh sách thương hiệu vật tư

* TH1: Tạo thương hiệu mới

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm thương hiệu”

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Thêm mới”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình thêm mới thương hiệu

Kết quả

Nhóm vật tư mới được tạo thành công và hiện tại danh sách thương hiệu vật tư

Màn hình danh sách thương hiệu vật tư

* TH2: Cập nhật thương hiệu hiện có

Bước 2: Nhấn vào thương hiệu cần sửa

Màn hình danh sách thương hiệu

Bước 3: Nhập thông tin của nhóm vật tư và nhấn “Lưu” >> “Lưu lại”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện hoặc “Xóa” vật tư đang chọn.

 

Màn hình chỉnh sửa thông tin thương hiệu

Màn hình lưu chỉnh sửa thương hiệu

Kết quả

Thông tin của nhóm vật tư sẽ được cập nhật

Màn hình danh sách thương hiệu

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>