Sổ tay cư dân

​​​​​​Sổ tay cư dân

Sổ tay cư dân là nơi chứa các nội quy quy định chung của chung cư, các hướng dẫn cho cư dân mới đến hoà nhập nhanh vào văn hoá của chung cư cũng như các hướng dẫn về các thủ tục mà cư dân chung cư cần nắm được.

Tạo mới sổ tay cư dân: Người dùng cần chuẩn bị nội dung dưới dạng file PDF. Sau đó trong mục thông tin và truyền thông → chọn sổ tay cư dân → chọn tạo mới → chọn ảnh đại diện cho bài viết, chọn chung cư hiển thị (nếu không chọn mặc định sẽ hiển thị tất cả các chung cư trong hệ thống) → Nhập tiêu đề và đính kèm file sau nhập thứ tự hiển thị và tích chọn hiển thị ( để cho bài viết hiển thị lên app cần tích chọn, nếu không tích chọn bài viết sẽ không hiển thị lên app) sau đó lưu lại. Sau khi tạo xong người dùng có thể push thông báo lên app nhắc cư dân xem. (xem hướng dẫn ở mục quản lý tương tác app)

Tắt hiển thị bài viết sổ tay cư dân: trong mục sổ tay cư dân tại cột hiển thị nhấp vào ô tương ứng để chuyển tích xanh thành dấu x màu đỏ thì bài viết sẽ không hiển thị lên trên app cư dân.

Chỉnh sửa/Xoá bài viết sổ tay cư dân: Tại bài viết cần chỉnh sửa hoặc xoá sẽ có nút sửa/xoá ở cuối dòng lựa chọn các thao tác tương ứng sau đó cập nhật thông tin để sửa và lưu lại hoặc chọn nút xoá để xoá.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>