Import Data Cư dân

1) Khái quát chức năng

Import data cư dân là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin cư dân vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các cư dân, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

2) Quy trình import data cư dân

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data cư dân bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Import dữ liệu” >> chọn “Cư dân” >> chọn “Import cư dân”

Màn hình import data cư dân

Bước 2: Chọn “Tòa nhà” và tải lên tập tin.

Mô tả dữ liệu

 Toàn nhà

 Chọn tòa nhà cần import danh sách cư dân

 Tập tin

 Tải lên tập tin danh sách cư dân cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng so   với file mẫu 

 

Màn hình trang Import cư dân

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang Import cư dân

3) Kết quả sau khi import data

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import cư dân” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import cư dân thành công

Màn hình trang import cư dân

Màn hình danh sách cư dân hiển thị data vừa được import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import cư dân >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình danh sách import cư dân

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data cư dân.

Note:

  • Để Import data cư dân, bạn cần tải về mẫu file của Pihome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Chỉnh sửa, xóa data cư dân ở trang "Danh sách cư dân".

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>