Quản lý Đơn Hàng PiHome

1) Khái quát chức năng

Thanh toán đơn hàng trên PiHome là chức năng thuộc phân hệ quản trị. Chức năng cho phép người dùng có thể quản lý, quan sát trạng thái "Đơn hàng"* của mình. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tiến hành thanh toán để gia hạn việc sử dụng dịch vụ trên hệ thống của PiHome. Số tiền người dùng thanh toán sẽ tương ứng với thời gian (số tháng) mà người dùng gia hạn để sử dụng dịch vụ. Hệ thống cho phép người dùng có thể thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau.

(*) Đơn hàng: được hiểu là dự án mà khách hàng đang sử dụng dịch vụ do hệ thống PiHome cung cấp 

Màn hình quản lý đơn hàng 

2) Quy trình thanh toán đơn hàng trên PiHome

Bước 1: Tại menu “Tài khoản” >> Chọn “Đơn hàng” >> Chọn “Tiến hành gia hạn”.

Màn hình quản lý đơn hàng PiHome

Bước 2: Chọn số tháng cần gia hạn, phương thức thanh toán mà người dùng muốn thanh toán và nhập mã giảm giá (nếu có). Những mã giảm giá nhập sai hoặc không có hệ thống sẽ hiển thị thông báo “không tìm thấy mã giảm giá”. Người dùng có thể nhập lại hoặc bỏ trống. 

Màn hình tiến hành thanh toán đơn hàng PiHome

Bước 3: Nhấn vào nút “Gia hạn” để xác nhận thanh toán hoặc nhấn vào “Dấu x” (góc trên bên phải màn hình) để xác nhận hủy bỏ thao tác gia hạn.

Màn hình tiến hành thanh toán đơn hàng PiHome

 

3) Kết quả

Hệ thống sẽ tiến hành thanh toán và cập nhật ngày hết hạn cho đơn hàng. Thông tin sẽ được hiển thị tại dòng dữ liệu “đơn hàng” tương ứng.

Màn hình danh sách đơn hàng trên PiHome

Người dùng có thể tìm kiếm nhanh đơn hàng thông qua việc tìm kiếm dựa vào trạng thái của đơn hàng.

Màn hình danh sách đơn hàng trên PiHome
Hoặc người dùng có thể tìm kiếm nhanh đơn hàng thông qua việc tìm kiếm dựa vào thời gian (ngày tạo) của đơn hàng.

Màn hình danh sách đơn hàng trên PiHome

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>