Đăng nhập/Quên mật khẩu [PiHome BOS]

Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng và lấy lại mật khẩu của mình khi cần thiết.

Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Bước 1: Mở ứng dụng PiHome BOS

TH 1: Đăng nhập

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp.

Bước 3: Nhấn nút "Đăng nhập"

Kết quả

Đăng nhập thành công vào màn hình trang chủ của ứng dụng và có thể sử dụng các chức năng theo phân quyền của mình.

TH 2: Quên mật khẩu

Bước 2: Nhấn vào nút "Quên mật khẩu"

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản và nhấn "Tiếp tục" mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại

Bước 4: Nhập mã OTP nhận được và "Mã xác nhận"

Bước 5: Tạo mật khẩu mới và nhấn "Hoàn thành"

Kết quả

Mật khẩu mới được thiết lập thành công, có thể sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>