Import Data Đơn Hàng Dịch Vụ

1) Khái quát chức năng

Import data đơn hàng dịch vụ là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin về những dịch vụ cư dân đã, đang và sẽ sử dụng. Những dữ liệu này sẽ được đưa vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin những dịch vụ này, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

2) Quy trình Import data đơn hàng dịch vụ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data đơn hàng dịch vụ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Import dữ liệu”  >> Chọn “Đơn hàng dịch vụ” >> Chọn “Import đơn hàng dịch vụ”.

Màn hình trang Import đơn hàng dịch vụ.

Bước 2: Người dùng tiến hành tải lên tập tin.

Màn hình trang Import đơn hàng dịch vụ.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang Import đơn hàng dịch vụ

3) Kết quả sau khi Import data

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import đơn hàng dịch vụ” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import data đơn hàng dịch vụ thành công.

Màn hình trang import data đơn hàng dịch vụ.

Màn hình danh sách đơn hàng dịch vụ hiển thị data vừa được import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import thẻ xe >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import đơn hàng dịch vụ.

     - Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.

     - Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data đơn hàng dịch vụ.

Màn hình Excel file mẫu của data đơn hàng dịch vụ.

Màn hình Excel file mẫu của data đơn hàng dịch vụ.

Màn hình Excel file mẫu của data đơn hàng dịch vụ.

Note:

  • Để Import data đơn hàng dịch vụ, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Không thể “Chỉnh sửa” data đơn hàng dịch vụ khi đã import thành công. Được “Xóa” data đơn hàng dịch vụ ở trang Danh sách đơn hàng dịch vụ.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>