Import Nhóm Dịch Vụ - Tài Sản

1) Khái quát chức năng

Import data nhóm dịch vụ-tài sản là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin nhóm tài sản-dịch vụ của dự án vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin dịch vụ-tài sản, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Import

Đẩy hàng loạt dữ liệu vào hệ thống qua file excel

2

Nhóm dịch vụ - tài sản

Master data dùng để chia nhóm dịch vụ, tài sản trong hệ thống để dễ quản lý thông tin:
Ví dụ:

Nhóm dịch vụ vệ sinh có thể bao gồm: dịch vụ vệ sinh toàn bộ căn hộ, dịch vụ rửa xe,...

3

Dịch vụ

Các dịch vụ được sử dụng bởi dự án

2) Quy trình import data tài sản

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data nhóm dịch vụ-tài sản bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Vận hành”  >> “Import” >> “Nhóm dịch vụ-tài sản” >> Chọn “Import nhóm dịch vụ-tài sản”.

 

Màn hình trang Import nhóm dịch vụ-tài sản

Bước 2: Chọn file nhóm dịch vụ-tài sản và tải lên tập tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác. 

 

Màn hình trang Import nhóm nhóm dịch vụ-tài sản

3) Kết quả

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import nhóm dịch vụ-tài sản” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình trang Import nhóm dịch vụ-tài sản

Màn hình danh sách nhóm dịch vụ-tài sản hiển thị data vừa được Import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import nhóm dịch vụ-tài sản

Màn hình Excel file mẫu của data nhóm dịch vụ-tài sản

Note:

  • Để Import data nhóm dịch vụ-tài sản, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>