Cài đặt hệ thống - Dịch vụ

1) Khái quát chức năng

Cài đặt hệ thống dịch vụ là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng “Thêm hệ thống dịch vụ”* để phân loại các nhóm phân hệ để người dùng có thể nắm rõ thông tin và dễ dàng quản lý. Khi “Thêm hệ thống” thành công dữ liệu này sẽ được gán đến “Nhóm dịch vụ”. Để khi thêm mới dịch vụ người dùng có thể phân loại “Nhóm dịch vụ” đó sẽ nằm ở hệ thống nào. Từ đó giúp việc quản lý thông tin “Dịch vụ” trở nên chặt chẽ và hiệu quả hơn.

* Thêm mới hệ thống: được hiểu là thêm mới mã nhóm cấp 1 trong chức năng quản lý  Dịch vụ. 

 

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Dịch vụ

Dịch vụ được sử dụng trong dự án

Ví dụ: vận chuyển đồ đạc, vệ sinh căn hộ,...

2

Hệ thống

Là các hệ thống lớn trong đó cần có nhiều tài sản, dịch vụ, vật tư và con người để vận hành

Ví dụ: hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện, hệ thống vệ sinh,...

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Dịch vụ” >> chọn “Cài đặt hệ thống”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống dịch vụ

* TH 1: Tạo hệ thống mới

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm hệ thống”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống dịch vụ

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Thêm mới”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình thêm mới hệ thống dịch vụ

Kết quả

Hệ thống mới được tạo thành công và có thể sử dụng để gán cho các vật tư.

Màn hình quản lý danh sách hệ thống tài sản

* TH2: Cập nhật hệ thống hiện có

Bước 2: Nhấn vào nút “Sửa” trên dòng dữ liệu muốn cập nhật

Màn hình quản lý danh sách hệ thống dịch vụ

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống và nhấn “Lưu”

 

Màn hình chỉnh sửa thông tin hệ thống dịch vụ

Kết quả

Thông tin của hệ thống sẽ được cập nhật

Màn hình quản lý danh sách hệ thống dịch vụ

TH 3: Xuất mã QR

Bước 2: Nhấn vào nút “Xuất QR”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống dịch vụ

Kết quả

Danh sách mã QR được hiển thị

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>