Tạo Mới Tòa Nhà

1) Khái quát chức năng

Thêm mới tòa nhà là thêm mới thông tin về tòa nhà mới cần quản lý trên hệ thống. Người dùng cần thêm mới thông tin về tòa nhà bao gồm: Mã tòa nhà và tên tòa nhà. Sau khi tạo thành công người dùng có thể biết được số cư dân và số căn hộ có trong từng tòa nhà. Những tòa nhà này sẽ được phân biệt với nhau dựa vào mã tòa nhà. Dữ liệu này cũng sẽ được hiển thị tại mục quản lý tòa nhà của phân hệ quản lý. Dựa vào dữ liệu này, người dùng có thể vào đây để bổ sung các thông tin chi tiết cho tòa nhà.

2) Quy trình thêm mới tòa nhà

Bước 1: Tại menu “Tài khoản” >> Chọn “Tòa nhà” >> Chọn “Thêm mới”

Màn hình quản lý tòa nhà tại phân hệ quản trị

Bước 2: Nhập thông tin mã tòa nhà và tên tòa nhà

Lưu ý: Mã tòa nhà là trường dữ liệu quan trọng, mã dự án dùng để phân biệt các tòa nhà với nhau. Vì vậy, mã tòa nhà là trường thông tin bắt buộc người dùng phải điền đầy đủ và không được trùng.

Bước 3: Nhấn “Tạo” để xác nhận tạo mới thông tin về tòa nhà hoặc nhấn “Dấu x” (góc phải trên cùng màn hình) để xác nhận hủy bỏ thao tác.

Màn hình thêm mới thông tin tòa nhà

 

Kết quả

Sau khi thêm mới thông tin tòa nhà thành công, tại màn hình “Danh sách tòa nhà” sẽ xuất hiện một dòng thông tin tòa nhà mới, đồng thời sẽ xuất hiện tại “Danh sách tòa nhà” trong mục “Quản lý dự án” của phân hệ Quản Lý. Thông tin này sẽ được BQL sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ liên quan. 

Note: 

  • Sau khi tạo dự án thành công, người dùng vẫn có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa ở cột “Thao tác” (nếu cần).
  • Người dùng có thể tìm kiếm nhanh tên tòa nhà bằng cách: nhập tên tòa nhà vào ô tìm kiếm và nhấn vào nút “Tìm kiếm” để xác nhận tìm kiếm tên dự án đó.
  • Hệ thống hỗ trợ cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>