Chi Tiết Thu Chi

1) Khái quát chức năng

Chi tiết thu chi là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng xem chi tiết từng hoạt động thu-chi của từng căn hộ.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Tổng hợp thu chi” >> “Chi tiết thu chi”

Màn hình thống kê danh sách chi tiết thu chi

* TH1: Xem chi tiết từng hoạt động thu/chi

Bước 2: Tại hoạt động thu/chi cần xem >> “Xem” >> Hiện thông tin chi tiết của hoạt động thu/chi đó >> Nhấn “Quay lại” để quay lại màn hình trước đó.

Màn hình danh sách thống kê chi tiết thu chi

Màn hình chi tiết theo phí

* TH2: Xuất báo cáo

Bước 2: Chọn “Xuất báo cáo” >> Danh sách chi tiết thu chi sẽ tải về máy dưới dạng excel. Thông báo tải thành công sẽ hiện góc trên bên phải màn hình.

Màn hình thống kê danh sách chi tiết tính thu chi

Màn hình thống kê danh sách chi tiết tính thu chi

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>