Cài Đặt Mẫu Phiếu Thu

1) Khái quát chức năng

Cài đặt mẫu phiếu thu là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng này cho phép người dùng có thể dùng để tạo những mẫu phiếu thu tùy vào nhu cầu và phong cách hiện tại của chung cư. Những mẫu phiếu này khi được tạo thành công sẽ được dùng để làm phiếu thu gửi đến cư dân khi cần thông báo những khoản phí phải thu. 

Để tạo được mẫu phiếu thu hoàn chỉnh, trước tiên người dùng cần tạo mẫu chân phiếu thu. Mẫu chân phiếu thu thường là biểu mẫu giúp bổ sung những thông tin cần thiết, thông tin liên hệ cho mẫu phiếu thu. Vì vậy, sau khi tạo thành công mẫu chân phiếu thu, những mẫu chân phiếu thu này sẽ được gán vào chức năng tạo phiếu thu. Người dùng có thể tạo nhiều mẫu chân phiếu thu khác nhau, để khi tạo mẫu phiếu thu người dùng có thể chọn mẫu chân phiếu thu phù hợp.

2) Quy trình tạo mẫu phiếu thu

a) Tạo mẫu chân phiếu thu

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> chọn “Dự án”

Bước 2: Tại màn hình quản lý danh sách dự án người dùng nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tương ứng với dự án mà người dùng muốn tạo biểu mẫu thông báo. 

Bước 3: Người dùng cuộn xuống cuối màn hình >> nhấn chọn “Quản lý biểu mẫu thông điệp”.

Màn hình quản lý danh sách dự án

 

Màn hình thực hiện thao tác chỉnh sửa dự án

Bước 4: Chọn “Tạo thông điệp biểu mẫu” >> chọn “Tạo chân phiếu thu”.

Màn hình quản lý biểu mẫu thông điệp

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin của biểu mẫu bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Tiêu đề

 Nhập mô tả ngắn gọn về mẫu chân phiếu thu.

 Tên

 Tên chân mẫu phiếu thu.

 Mô tả

 Là nội dung người dùng muốn hiển thị.

 

Màn hình tạo chân mẫu phiếu thu

Bước 6: Người dùng nhấn “Lưu” để xác nhận lưu thông tin mẫu chân phiếu thu vừa tạo hoặc nhấn “Dấu X” (góc phải trên cùng màn hình) để xác nhận hủy bỏ thao tác.

b) Tạo phiếu thu

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> chọn “Dự án”

Bước 2: Tại màn hình quản lý danh sách dự án người dùng nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tương ứng với dự án mà người dùng muốn tạo biểu mẫu phiếu thu. 

Bước 3: Người dùng cuộn xuống cuối màn hình >> nhấn chọn “Quản lý biểu mẫu thông điệp”.

Màn hình quản lý danh sách dự án

Màn hình thực hiện thao tác chỉnh sửa dự án

Bước 4: Chọn “Tạo thông điệp biểu mẫu” >> chọn “Tạo mẫu phiếu thu”.

Màn hình quản lý biểu mẫu thông điệp

(Sau khi nhấn vào “tạo mẫu phiếu thu”, tại đây sẽ xuất hiện các biểu mẫu, người dùng có thể nhấn chọn một trong các biểu mẫu đó và tiến hành chỉnh sửa để phù hợp với mục đích sử dụng.)

Màn hình hiển thị các mẫu phiếu thu có sẵn

Bước 5: Nhấn chọn biểu mẫu cần sử dụng >> chỉnh sửa thông tin biểu mẫu.

Bước 6: Tại đây, người dùng có thể nhấn chọn mẫu chân phiếu thu muốn hiển thị.

Màn hình tạo mẫu phiếu thu

Màn hình hiển thị sau khi nhấn chọn mẫu chân phiếu thu

3) Kết quả

a) Tạo thành công mẫu chân phiếu thu

Sau khi tạo thành công mẫu chân phiếu thu, mẫu chân phiếu thu này sẽ được ghi nhận vào danh sách mẫu chân phiếu thu tại chức năng quản lý biểu mẫu. Đồng thời thông tin mẫu chân phiếu thu vừa được tạo cũng sẽ được gán vào chức năng tạo mới mẫu phiếu thu.

Màn hình danh sách chân phiếu thu đã được tạo thành công

b) Tạo thành công mẫu phiếu thu

Sau khi tạo thành công mẫu phiếu thu, mẫu phiếu thu này sẽ được ghi nhận vào danh sách mẫu phiếu thu tại chức năng quản lý biểu mẫu. Tùy vào mục đích sử dụng mà người dùng có thể gửi loại biểu mẫu thu tương ứng đến cho cư dân.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa các mẫu phiếu thu sau khi đã tạo thành công.

Màn hình danh sách mẫu phiếu thông báo

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>