Tạo Phí

1) Khái quát chức năng

Tạo phí là tính năng cho phép người dùng tạo phí hàng loạt. Khi thao tác “Tạo phí” thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin về các khoản phí tương ứng với từng căn hộ đến cư dân. Việc thực hiện thao tác “Tạo phí” hàng loạt sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trong việc gửi thông báo phí đến cư dân nhưng vẫn đảm bảo được độ chính xác của thông tin.

2) Quy trình Tạo phí và Duyệt phí

Tạo phí

a) Tại màn hình Quản lý

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo phí bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Phí”. 

Màn hình dashboard.

Bước 2: Tại header của trang >> Chọn “Tạo phí” >> Chọn “Tạo phí tự động”.

Màn hình danh sách phí quản lý.

Màn hình tạo phí.

Bước 3: Nhập thông tin tạo phí tự động bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Tháng tính phí

 Chọn tháng tính phí.

 Loại phí

 Chọn loại phí.

 Thuế, phí

 Chọn thuế, phí (nếu có)

 

Màn hình tạo phí tự động.

Lưu ý: Khi tạo phí phải chọn “Bao gồm phí chưa bàn giao” để ra đủ phí trọn gói của căn hộ (khi ngày bàn giao của căn hộ đó không phải là đầu tháng).

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình tạo phí tự động.

3) Kết quả sau khi Tạo phí

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Tiến trình tạo phí tự động đã được khởi tạo thành công, vui lòng đợi và kiểm tra ở danh sách phí sau vài phút” và tại màn hình “Lịch sử tạo phí tự động” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về phí vừa được tạo.

Màn hình tạo phí tự động thành công

4) Duyệt phí

TH1: Duyệt phí nhanh

Bước 1: Tại menu Quản lý >> “Phí”  >> “Duyệt phí nhanh”

Màn hình phí

Bước 2: Người dùng có thể chọn “Đồng ý” để duyệt phí hoặc “Hủy” để hủy thao tác. Sau khi chọn “Đồng ý”, toàn bộ phí trên danh sách sẽ được duyệt.

Màn hình duyệt phí

TH2: Duyệt từng hộ

Bước 1: Tại menu Quản lý >> “Phí” >> Chọn căn hộ muốn duyệt >> “Duyệt phí”

Màn hình phí

Bước 2: Người dùng có thể chọn “Đồng ý” để duyệt phí hoặc “Hủy”

Màn hình duyệt phí

b) Tại app cư dân

Sau khi "Tạo phí" thành công hệ thống cũng tự động gửi thông báo đến app cư dân. Lúc này app cư dân sẽ xuất hiện thông báo về các khoản phí cần thanh toán. Để xem chi tiết thông tin các khoản phí này cư dân tiến hành thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình chính app cư dân >> chọn "Hóa đơn"

Màn hình chính app cư dân

Bước 2: Tại đây người dùng nhấn vào "chưa thanh toán" để xem những khoản phí cần thanh toán

Màn hình hóa đơn tại app cư dân

(Tại đây cư dân có thể tiến hành (nếu cần) bằng cách nhấn vào nút "Thanh toán" phí dưới màn hình) 

Lưu ý quan trọng

- Tất cả các thông số dùng làm căn cứ để tính phí (diện tích căn hộ, số lượng dịch vụ sử dụng,...) được lấy dựa trên dữ liệu tại thời điểm thực hiện thao tác tạo phí.

- Số liệu phí này sau khi tạo sẽ không thể thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Để thực hiện thay đổi thông tin về phí (nếu có) cần thực hiện xóa phí cũ và tạo lại phí mới.

Ví dụ:

Vào ngày 01/01/2023: căn hộ A có dữ liệu diện tích là 13,56 (mét vuông), tài khoản được cấp quyền thực hiện tạo phí (cho tháng 12/2023) và thông báo phí, phí quản lý của căn hộ A sẽ được tính như sau:

[Số tiền phí quản lý] = 13,56 x [Giá phí quản lý (tính theo mét vuông)]

Sau đó, vào ngày 08/01/2023: tài khoản được cấp quyền thực hiện chỉnh sửa dữ liệu diện tích căn hộ A thành 15,5 (mét vuông). Số phí đã tính vào tháng 12/2023 của căn hộ A sẽ không thay đổi.

Tiếp theo, vào ngày 01/02/2023: tài khoản được cấp quyền thực hiện tạo phí (cho tháng 1/2023) và thông báo phí, phí quản lý của căn hộ A sẽ được tính như sau:

[Số tiền phí quản lý] = 15,5 x [Giá phí quản lý (tính theo mét vuông)]

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>