Import Dịch Vụ

1) Khái quát chức năng

Import data dịch vụ là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin dịch vụ của dự án vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các dịch vụ, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Import

Đẩy hàng loạt dữ liệu vào hệ thống qua file excel

2

Nhóm dịch vụ - tài sản

Master data dùng để chia nhóm dịch vụ, tài sản trong hệ thống để dễ quản lý thông tin:
Ví dụ:

Nhóm dịch vụ vệ sinh có thể bao gồm: dịch vụ vệ sinh toàn bộ căn hộ, dịch vụ rửa xe,...

3

Dịch vụ

Các dịch vụ được sử dụng bởi dự án

4

Tài sản

Các tài sản thuộc dự án

2) Quy trình import data dịch vụ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data dịch vụ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Vận hành”  >> “Import” >> “Dịch vụ” >> Chọn “Import dịch vụ”.

 

 

Màn hình trang Import dịch vụ

Bước 2: Chọn file tài sản và tải lên tập tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác. 

 

Màn hình trang Import dịch vụ

3) Kết quả

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import dịch vụ” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình trang Import dịch vụ

Màn hình danh sách dịch vụ hiển thị data vừa được Import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import dịch vụ

Màn hình Excel file mẫu của data dịch vụ

Note:

  • Để Import data dịch vụ, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>