Cài Đặt Tiện Ích

1. Khái quát chức năng

Cài đặt tiện ích được hiểu là bao gồm 2 tính năng tạo loại tiện ích và tạo tiện ích. Để thuận tiện cho việc sử dụng và quản lý người dùng cần tạo "Loại tiện ích" trước khi tạo "Tiện ích". Những "Loại tiện ích" được tạo sẽ được gán vào trường thông tin khi tạo "Tiện ích". Khi đó các "Tiện ích" có cùng tính chất và đặc điểm với nhau, sẽ được phân vào cùng một "Loại tiện ích"

2) Quy trình Tạo loại tiện ích

Để có thể cài đặt tiện ích thành công, cần tồn tại dữ liệu “Loại tiện ích" trước đó. Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo loại tiện ích bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Tiện ích”.

Màn hình dashboard.

Bước 2: Tại header của trang >>  Chọn “Loại tiện ích” >> Chọn “Tạo”.

Màn hình trang danh sách đặt chỗ.

Màn hình danh sách loại tiện ích.

Bước 3: Nhập thông tin loại tiện ích bao gồm: 

Mô tả dữ liệu

 Mã 

 Nhập mã loại tiện ích (không trùng với các mã trước đó)

 Tên nhóm

 Tên nhóm tiện ích

 Icon

 Icon tượng trưng cho loại tiện ích 

 

Màn hình tạo loại tiện ích.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Lưu” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình tạo loại tiện ích.

3) Kết quả sau khi Tạo loại tiện ích

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Loại tiện ích” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về loại tiện ích mới được tạo. Dữ liệu này có thể dùng để tạo tiện ích.

 

Màn hình thông báo tạo loại tiện ích thành công.

4) Quy trình Tạo tiện ích

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo tiện ích bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Tiện ích”.

Màn hình dashboard.

Bước 2: Tại header của trang >>  Chọn “Quản lý tiện ích” >> Chọn “Tạo”.

Màn hình trang danh sách đặt chỗ.

Màn hình trang quản lý tiện ích.

Bước 3: Nhập thông tin tiện ích bao gồm: 

Mô tả dữ liệu

 Loại tiện ích

 Chọn loại tiện ích

 Block

 Chọn block (tòa nhà) cư dân sử dụng tiện ích.

 Tên tiện ích

 Nhập tên tiện ích

 Mô tả

 Nhập mô tả (nếu có)

 Hình ảnh

 Chọn hình ảnh (nếu có)

 Số lượng tối đa

 Chọn số lượng tối đa lượt đặt trong một thời điểm

 Khung giờ

 Cài đặt khung giờ sử dụng tiện ích

Thao tác

Chọn trạng thái của tiện ích

 

Màn hình trang quản lý tiện ích.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Lưu” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang quản lý tiện ích.

5) Kết quả sau khi Tạo tiện ích

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Quản lý tiện ích” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về tiện ích mới được tạo. Dữ liệu này có thể dùng để đặt tiện ích (Tham khảo tại liệu “Quản lý booking tiện ích”).

Màn hình thông báo tạo tiện ích thành công.

Ghi chú: 

     - Sau khi hoàn tất quá trình tạo tiện ích. Được phép thao tác “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa” thông tin của tiện ích.

     - Người dùng có thể xem lại danh sách tiện ích đã xóa.

     - Hệ thống hỗ trợ hiển thị cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>