Lịch Sử Phân Hệ Quản Trị

1) Khái quát chức năng

Xem lịch sử là chức năng thuộc phân hệ quản trị. Chức năng này ghi lại những hành động (tạo mới, cập nhật, xóa, import) mà tất cả người dùng đã thực hiện trong phân hệ này và cho phép người dùng xem lại những thông tin đó.

2) Quy trình thực hiện

Tại menu “Quản trị” >> Chọn “Lịch sử”

Tại đây hệ thống sẽ hiện toàn bộ danh sách các thao tác mà tất cả người dùng đã thực hiện.

Màn hình danh sách lịch sử (1)

Người dùng có thể tìm kiếm người thực hiện và hành động thực hiện bằng cách nhấn chọn ô “Người thực hiện” và ô “Hành động thực hiện”. Người dùng có thể chọn nhiều hành động thực hiện cho cùng một người.

Màn hình danh sách lịch sử (2)

Kết quả

Sau khi chọn thông tin “Người thực hiện”“Hành động thực hiện” thì tất cả những thông tin về “Người thực hiện”“Hành động thực hiện” đó sẽ hiện tại danh sách.

Màn hình danh sách lịch sử (3)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>