Quản Lý Danh Sách Công Việc

1) Khái quát chức năng

Quản lý danh sách công việc là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Với chức năng này người dùng có thể xem, sửa, xóa,... các công việc đã tạo tại phần tạo công việc định kỳ và có thể tạo công việc phát sinh.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Công việc” >> “Danh sách công việc”

Màn hình danh sách công việc

* TH1: Chỉnh sửa

Khi có sự thay đổi trong công việc đã tạo, người dùng có thể chỉnh sửa thông tin công việc.

Bước 2: Tại công việc muốn chỉnh sửa >> “Chỉnh sửa”

Màn hình danh sách tạo công việc

 

Bước 3: Nhập thông tin và lý do thay đổi sau đó nhấn “Lưu”.

Màn hình tạo công việc định kỳ

 

Kết quả

Thông tin công việc chỉnh sửa sẽ cập nhật và hiện tại danh sách công việc

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ

* Nếu có nhiều công việc chỉnh sửa giống nhau, người dùng có thể chọn “Cần chỉnh sửa hàng loạt” >> chọn những mục cần chỉnh >> chỉnh sửa các mục đã chọn như trên.

Màn hình danh sách công việc

Màn hình danh sách công việc

* TH2: Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn “Xuất dữ liệu” >> Danh sách công việc tải về máy dưới dạng excel

Màn hình danh sách công việc

Thông báo danh sách đã tải về tại góc trên bên phải màn hình.

Màn hình sau khi danh sách công việc tải về

*TH3: Tạo công việc phát sinh (có thể tạo tại “Lịch làm việc” hoặc “Danh sách công việc”)

Khi có sự cố đột xuất xảy ra, người dùng có thể tạo công việc phát sinh.

Bước 2: Tại “Danh sách công việc” >> “Tạo công việc phát sinh”

Màn hình danh sách công việc

Bước 3: Điền thông tin công việc phát sinh >> “Tạo”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình tạo công việc phát sinh (1)

Màn hình tạo công việc phát sinh (2)

Kết quả

Công việc phát sinh được tạo sẽ hiển thị tại danh sách công việc và có biểu tượng cây cờ để phân biệt.

Màn hình danh sách công việc

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>